How To Plan Your Time | Lattitude Blog

10:08 PM

You have so many things to do and you feel like your head is going to explode? Don't worry and chill out a bit. You won't be surprised, but we all struggle with the same time managing problems. We hope that these few ideas inspired from "7 Habits of a Higly Effective People" will help you! 


Tav ir tik daudz darāmā un ir sajūta, ka galva varētu uzsprāgt? Nebēdējies un atslābsti nedaudz. Nav pārsteigums, bet mums visiem ir tādas pašas laika plānošanas problēmas. Mēs ceram, ka Tev noderēs pāris idejas, ko guvām iedvesmojoties no grāmatas "7 Habits of a Higly Effective People"!
1) Make time for time planning. Time planning is like this piramid. The lowest building blocks are really heavy and didfficult to move, but once you'll get to the top you will thank for the work you have done. This piramid should help you in any situation in life, make time to build it! Start with half an hour every sunday evening.

1) Atrodi laiku laika plānošanai.
Laika plānošana ir kā piramīda. Apakšējie akmeņi ir lieli un grūti pārbīdāmi, bet, kad nonāksi līdz augšai, tad novērtēsi ieguldīto darbu. Šī piramīda Tev palīdzēs jebkurā dzīves situācijā, tādēļ atrodi laiku, lai to uzbūvētu. Sāc ar pusstundu katru svētdienas vakaru.


2) Identify your values. 
Look at the piramid again. Everything lays on your priorities and roles in life. Now take a piece of paper and write all your roles in life. Student, sister, friend, cat owner..? Everything. Now take another page and make a list writing all your roles starting with priority one and so on. The things that are in the beggining in your list are the most important and you should spend most of your time on them.


2) Nosaki savas vērtības.
Paskaties atkal uz piramīdu. Viss balstās uz tavām prioritātēm un svarīgajām dzīves lomām. Tagad paņem papīra lapu un saraksti visas savas dzīves lomas. Students, brālis/māsa, draugs, kaķa īpsašnieks..? Visu. Tagad paņem citu lapu un saliec sarakstā visas šīs lomas sākot no svarīgākās līdz mazāk svarīgākajai. Tās lietas, kuras ir saraksta aukšagalā ir pašas svarīgākās un tām būtu vēlams veltīt visvairāk laika.3) Time planning matrix.
Lets get to the time planning. Once you have got your priorities straight, now you can categorize your to-do tasks. To do that, you'll need to draw a time planning matrix (see the photo above). Write all your daily/weekly/long time tasks into them according to four categories:
  • Important + Urgent (crisis, problems, dealines, etc)
  • Important + Not urgent (preparation, planning, relationship building, etc)
  • Not Important + Urgent (unimportant e-mails, messages, other people's problems, etc)
  • Not Important + Not Urgent (internet, TV, relaxation, guilty pleasures, etc)

Got the idea? Okay. Start working with the items from the first square ASAP, focus on the second one and don't let the things from third square bother you, while sometimes you are allowed to jump into the fourth square. Enjoy!

3) Laika plānošanas matrice.
Ķersimies klāt laika plānošanai. Kad esi galā ar savu prioritāšu noskaidrošanu, tad sāc katogorizēt savus uzdevumus. Lai to izdarītu, izmanto laika plānošanas matrici (foto augšā). Saraksti tajā visus savus ikdienas/iknedēļas/ilgāka laika uzdevumus, ko vēlies paveikt, atbilstoši četrām kategorijām:
  • Svarīgi + Steidzami (krīzes, problēmas, termiņi, utt)
  • Svarīgi + Nesteidzami (sagatavošanās, plānošana, attiecību veidošana, utt)
  • Nesvarīgi + Steidzami (nesvarīgi e-pasti, zvani, citu cilvēku problēmas, utt)
  • Nesvarīgi + Nesteidzami (internets, TV, atpūta, mazās izpriecas, utt)

Saprati ideju? Labi. Sāc strādāt ar lietām, kas atrodas pirmajā kvadrantā ASAP, fokusējies uz lietām otrajā kvadrantā, neļauj trešā kvadranta uzdevumiem tev traucēt, un dažreiz atļaujies arī ielekt ceturtajā kvadrantā, lai atpūstos. Priekā!4) Meet your goals.
If time planning matrix doesn't allow to reach your main goals, then be more specific and describe precisely how are you going to do something. Cut it into smaller tasks, then it will look much easier. Set deadlines and be effective!

4) Sasniedz savus mērķus. 
Ja laika plānošanas matrice Tevi neaizved līdz mērķu sasniegšnai, tad iedziļinies detaļās. Esi mazliet specifisks, izplāno kārtīgi kā tu gribi paveikt kaut ko. Sadali savu lielo uzdevumu mazākās daļās, tā tas izskatīsies daudz vieglāk izdarāms. Izvirzi termiņus un esi efektīvs!
5) Plan weekly.
Plan every week a task that will strengthten at least four of your dimensions, like physical, social, mental, spiritual. It can be a yoga lesson or meeting your cousin. It is important to strenghter all af your personality's sides, that way you'll be a stronger and more effective person.

5) Plāno katru nedēļu.
Katru nedēļu ieplāno nodarbi, kas pastiprinātu, kādu no šīm sfērām, piemēram, fiziskā, sociālā, intelektuālā, garīgā. Tā varētu būt viena jogas nodarbība, vai tikšanās ar brālēnu vai māsīcu. Ir ļoti svarīgi stiprināt visas šīs sfēras vienlaicīgi, lai kļūtu par stiprāku un efektīvāku personu.6) Work hard - play hard.
After so much planning you need to plan one quality leisure activity a week. Either time for yourself - meditation, reading a book or taking a long walk. Spend time with your family and friends. It is all up to you. May the time planning be fun and enjoyable. :)

6) Strādā daudz - atpūties daudz.
Pēc ražīgas laika plānošanas vajag arī ieplānot vismaz vienu kvalitatīvu atpūtu nedēļā. Šī nodarbe var būt veltīta pilnībā Tev - meditācija, grāmatas lasīšana, gara pastaiga. Vai arī laika pavadīšana kopā ar ģimeni vai draugiem. Tas lai paliek Tavā ziņā. Lai tev jautra un patīkama laika plānošana.


P.S. Remember to #30dayslattitude your 30 days Happiness challenge photos! //  Atceries pievienot #30dayslattitude saviem 30 days Happiness izaicinājuma foto.


xoxo,
Andra Marta Krēsliņa & Annija Šreitmane
www.lattitude.lv - Fashion & Lifestyle blog


You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Instagram